Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – KURZONA.SK

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na stránk www.kurzona.sk , boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.
Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na portáli www.kurzona.sk poskytujete svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

1. Definície pojmov

• Prevádzkovateľ – vlastník a prevádzkovateľ domény a webovej stránky www.kurzona.sk je spoločnosť Decotrend, s.r.o. Prevádzkovateľ je súčasne aj správcom osobných údajov.
• Portál – internetová stránka kurzona.sk
• Používateľ – tzv. dotknutá osoba, resp. návštevník a používateľ Portálu a jeho služieb.

2. Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje a zodpovedá za ne, je spoločnosť Decotrend, s.r.o. so sídlom 9.mája430/3, 02901 Námestovo, IČO:45337535, IČ DPH: SK2022949434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.52256/L (ďalej len „prevádzkovateľ“).

3. Rozsah spracovávaných údajov

Pri využívaní služieb Prevádzkovateľa sú zbierané a ukladané rôzne typy údajov, v závislosti od rozsahu a typu využívanej služby:
a. Osobné údaje – meno, priezvisko, email, heslo, telefón, fotografia, prípadne ďalšie osobné informácie poskytnuté prostredníctvom Portálu.
b. Vkladaný obsah na Portál – fotografie, recenzie a ďalší obsah vkladaný Používateľom na Portál.
c. Ostatné údaje – súbory cookies a informácie zahŕňajúce napr. typ prehliadača, zariadenie z ktorého navštívil Používateľ Portál, IP adresu, navštevované stránky, správanie na Portáli (filtrovanie, kliky, vyhľadávanie a pod.). Používateľ môže ukladanie cookies blokovať alebo vymazať prostredníctvom nastavení svojho internetového prehliadača.
Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané na základe súhlasu Používateľa udeleného Prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára na Portáli alebo na základe oprávneného záujmu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Používateľ na základe udeleného súhlasu okrem iného poskytuje oprávnenie Prevádzkovateľovi využívať cookies na priradenie týchto informácií k osobným údajom konkrétneho Používateľa.
Osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom sú prístupné jeho zamestnancom, poradcom a dodávateľom, ktorí zabezpečujú, v súlade s jeho pokynmi, marketingové, technické či prevádzkové služby pre Prevádzkovateľa . Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s poskytnutím osobných údajov tretím osobám podľa tohto odstavca, je povinný túto informáciu zaslať písomne, doporučeným listom na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.
Osobné údaje Používateľa sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie účelov ich spracovania uvedenými nižšie, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Používateľ súhlasí, aby Prevádzkovateľ zhromažďoval anonymné údaje o jeho správaní na Portáli za účelom vylepšovania služieb Portálu. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí so zhromažďovaním anonymných údajov podľa tohto odstavca, je povinný túto informáciu zaslať písomne, doporučeným listom na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

4. Účel spracúvania osobných údajov a cookies

Údaje uvedené v bode 3 týchto Zásad ochrany súkromia kurzona.sk sú zbierané a ukladané najmä za účelom zlepšovania služieb Portálu, za účelom plnenia zmluvy medzi Portálom a Používateľom alebo kvôli splneniu legislatívnych povinností.
V prípade používania Portálu sú údaje využívané predovšetkým za účelom optimalizácie zobrazovania relevantných produktov, vytvárania štatistík Portálu, testovania rôznych funkčných i grafických verzií Portálu, prispôsobovanie obsahu reklamných emailov alebo častí portálu z dôvodu prihlásenia Používateľa – ukladanie vlastných prehľadov obsahu Portálu v jeho profile alebo zobrazovanie posledné prezeraných či uložených produktov alebo iného obsahu na časti stránok Portálu.
V prípade reklamných sietí ako sú Google a Meta sú údaje ukladané a prepojené za účelom prispôsobenia a lepšieho cielenia reklám Prevádzkovateľa Používateľovi.

5. Práva používateľov (dotknutých osôb)

Používateľ má právo žiadať od Prevádzkovateľa o informácie o rozsahu ukladaných osobných údajov, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, či prenosu údajov. Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytovať Prevádzkovateľovi. Používateľ má tiež kedykoľvek právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Na účely zabezpečenia uvedených práv môže Používateľ kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese info@kurzona.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.
Ak je Používateľ presvedčený, že spracovaním osobných údajov došlo k porušeniu zákonných nariadení, má právo podať podnet na príslušné inštitúcie zabezpečujúce dozor nad dodržiavaním uvedených nariadení.