Objednávka

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom portálu Kurzona (www.kurzona.sk) je Stamp VS s.r.o., Limbová 3057/13, 010 07 Žilina, IČO: 36374415, DIČ: 2020101633, IČ DPH: SK2020101633

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov pri využívaní služieb portálu Kurzona. Sú záväzné pre všetkých Užívateľov, ktorí chcú využívať služby portálu Kurzona.

VOP upravujú prístup Užívateľov na tento portál a jeho používanie. Vstupom na portál Užívateľ akceptuje bez výhrady nižšie uvedené VOP. Ak Užívateľ nesúhlasí so všetkými VOP, tento portál by nemal používať.

Službami portálu Kurzona sa myslí prezeranie obsahu a vstupovanie do platenej a neplatenej časti obsahu online kurzov.

Tieto VOP obsahujú pojmy, ktoré interpretujú nasledujúcim spôsobom:

Online kurz (ďalej len kurz): súbor videonahrávok, testov, kvízov a ďalších materiálov, ktoré Prevádzkovateľ zverejnil na samostatnej stránke portálu Kurzona.

Užívateľ: návštevník portálu Kurzona, ktorý využíva jeho služby.

Kúpna cena: cena, za ktorú Užívateľ zakúpil prístup k obsahu kurzu na portáli Kurzona.

 

Kúpna zmluva, objednávka, platobné podmienky

Portál Kurzona poskytuje časť obsahu kurzov všetkým Užívateľom bez nutnosti registrácie. Ide o tieto informácie: opis kurzu, vzdelávacie ciele, osnova, informácie o lektorovi, recenzie a úvodná lekcia, prípadne ďalšie ukážkové lekcie. Ak ide o platený kurz, tak aj cenu kurzu.

Prístup k niektorým častiam portálu a používanie obsahu môže byť podmienené registráciou Užívateľa Pri registrácii Užívateľ musí uviesť svoje prihlasovacie meno a email.

Ak chce Užívateľ získať prístup do celého kurzu, musí byť zaregistrovaný a prihlásený. Ak je kurz poskytovaný zadarmo, Užívateľ sa musí prihlásiť do daného kurzu, aby získal prístup k celému kurzu. Ak je kurz poskytovaný za poplatok, prihlásenie do kurzu je podmienené vykonaním platby.

Ak chce Užívateľ vstúpiť do obsahu plateného kurzu, musí odoslať objednávku. Odoslaním objednávky a prijatím objednávky Prevádzkovateľom, vzniká Kúpna zmluva.

Súčasťou objednávky je odkaz na tieto VOP. Pred odoslaním objednávky musí Užívateľ potvrdiť, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Okamžite po objednávke bude užívateľ presmerovaný na preferovaný spôsob platby, kde uhradí požadovanú platbu za kurz. Ak platbu neuskutoční, objednávka bude stornovaná.

Po uhradení platby príde Užívateľovi automaticky emailom faktúra a získa prístup do kurzu.

Užívateľ získava prístup do kurzu za kúpnu cenu, ktorá je uvedená na stránke v čase objednávky. Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Užívateľ si môže uplatniť pri platbe zľavový kupón a znížiť si tak kúpnu cenu.

Do kurzu môže Užívateľ vstupovať kedykoľvek po prihlásení sa na portáli Kurzona. Prevádzkovateľ garantuje doživotný prístup. V prípade, že nebude možné tento prístup zabezpečiť prostredníctvom portálu Kurzona, Prevádzkovateľ zabezpečí iné formy distribúcie obsahu kurzu k Užívateľovi.

 

Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

V prípade, že Užívateľ reklamuje technické problémy s prístupom do kurzu a príčina je na strane Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ povinnosť problém okamžite odstrániť. Ak by sa mu to nepodarilo odstrániť do 72 hodín, je povinný zabezpečiť iné formy distribúcie obsahu kurzu k Užívateľovi.

V prípade, že Užívateľ nie je spokojný s obsahom kurzu, má na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa uhradenia platby za prístup do obsahu kurzu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy Užívateľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy odoslaním žiadosti na odstúpenie od zmluvy poštou na adresu Prevádzkovateľa (Stamp VS s.r.o., Limbová 3057/13, 010 07 Žilina, IČO: 36374415). Vo formulári na odstúpenie od zmluvy Užívateľ uvedie číslo objednávky (z emailu o potvrdení objednávky), fakturačné údaje a IBAN, kam má byť vrátená platba.

Prevádzkovateľ vráti platbu Užívateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada platby bude uskutočnená prevodom na účet, ktorý Užívateľ uvedie vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Užívateľ má právo vybrať si, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Okrem toho má Užívateľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

Možnosti publikovania obsahu

Užívateľ môže publikovať recenziu kurzu, do ktorého získal prístup, alebo zapájať sa do diskusie v rámci kurzu.

Tento portál je verejne dostupný. V prípade uvedenia užívateľského obsahu nemožno predpokladať zachovanie dôvernosti informácií. Dôverné informácie odporúčame neuvádzať.

Užívateľ nesmie publikovať obsah, ktorý je urážlivý, vulgárny, nepravdivý alebo porušuje zákony SR či dobré mravy.

Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť recenziu Užívateľa alebo vymazať jeho komentár v diskusii, ak je v rozpore s týmito VOP.

 

Autorské práva

Užívateľ berie na vedomie, že akýkoľvek užívateľský obsah uvedený a/alebo prejednávaný na tomto portáli môže byt predmetom patentov, autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Iné ako osobné využívanie obsahu kurzu je porušením práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo tretích osôb.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť prístup do kurzu Užívateľovi, ktorý porušuje autorské práva bez nároku na vrátenie peňazí.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Užívateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: prihlasovacie meno a e-mail na účel vykonania platnej registrácie. Na tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na platnú registráciu a bezplatné využívanie niektorých služieb web stránky. V prípade využívania platených služieb web stránky, užívateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi ďalšie osobné údaje, a to aj meno, priezvisko a adresu. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva web stránky tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie web stránky bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám. Viac informácií o cookie nájdete na tomto odkaze.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže VOP kedykoľvek zmeniť. Zmenené VOP nadobudnú účinnosť uverejnením na tomto portáli. Ak bude Užívateľ aj naďalej po takomto zverejnení tento portál navštevovať a používať, bude sa mať za to, že s príslušnými zmenami súhlasí. Odporúčame, aby Užívatelia pravidelne sledovali platnosť všetkých podmienok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia túto stránku alebo jej obsah prestať prevádzkovať alebo zmeniť či aktualizovať. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 15.5.2018.