Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom portálu Kurzona (www.kurzona.sk) je Martin Vančo – Kurzona, so sídlom J. Halašu 14, 911 08 Trenčín, IČO: 46495371.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov pri využívaní služieb portálu Kurzona. Sú záväzné pre všetkých Užívateľov, ktorí chcú využívať služby portálu Kurzona.

VOP upravujú prístup Užívateľov na tento portál a jeho používanie. Vstupom na portál Užívateľ akceptuje bez výhrady nižšie uvedené VOP. Ak Užívateľ nesúhlasí so všetkými VOP, tento portál by nemal používať.

Službami portálu Kurzona sa myslí prezeranie obsahu a vstupovanie do platenej a neplatenej časti obsahu online kurzov.

Tieto VOP obsahujú pojmy, ktoré interpretujú nasledujúcim spôsobom:

Online kurz (ďalej len kurz): súbor videonahrávok, testov, kvízov a ďalších materiálov, ktoré Prevádzkovateľ zverejnil na samostatnej stránke portálu Kurzona.

Užívateľ: návštevník portálu Kurzona, ktorý využíva jeho služby.

Kúpna cena: cena, za ktorú Užívateľ zakúpil prístup k obsahu kurzu na portáli Kurzona.

 

Kúpna zmluva, objednávka, platobné podmienky

Portál Kurzona poskytuje časť obsahu kurzov všetkým Užívateľom bez nutnosti registrácie. Ide o tieto informácie: opis kurzu, vzdelávacie ciele, osnova, informácie o lektorovi, recenzie a úvodná lekcia, prípadne ďalšie ukážkové lekcie. Ak ide o platený kurz, tak aj cenu kurzu.

Prístup k niektorým častiam portálu a používanie obsahu môže byť podmienené registráciou Užívateľa Pri registrácii Užívateľ musí uviesť svoje prihlasovacie meno a email.

Ak chce Užívateľ získať prístup do celého kurzu, musí byť zaregistrovaný a prihlásený. Ak je kurz poskytovaný zadarmo, Užívateľ sa musí prihlásiť do daného kurzu, aby získal prístup k celému kurzu. Ak je kurz poskytovaný za poplatok, prihlásenie do kurzu je podmienené vykonaním platby.

Ak chce Užívateľ vstúpiť do obsahu plateného kurzu, musí odoslať objednávku. Odoslaním objednávky a prijatím objednávky Prevádzkovateľom, vzniká Kúpna zmluva.

Súčasťou objednávky je odkaz na tieto VOP. Pred odoslaním objednávky musí Užívateľ potvrdiť, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Okamžite po objednávke bude užívateľ presmerovaný na preferovaný spôsob platby, kde uhradí požadovanú platbu za kurz. Ak platbu neuskutoční, objednávka bude stornovaná.

Po uhradení platby príde Užívateľovi automaticky emailom faktúra a získa prístup do kurzu.

Užívateľ získava prístup do kurzu za kúpnu cenu, ktorá je uvedená na stránke v čase objednávky. Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Užívateľ si môže uplatniť pri platbe zľavový kupón a znížiť si tak kúpnu cenu.

Do kurzu môže Užívateľ vstupovať kedykoľvek po prihlásení sa na portáli Kurzona. Prevádzkovateľ garantuje doživotný prístup. V prípade, že nebude možné tento prístup zabezpečiť prostredníctvom portálu Kurzona, Prevádzkovateľ zabezpečí iné formy distribúcie obsahu kurzu k Užívateľovi.

 

Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

V prípade, že Užívateľ reklamuje technické problémy s prístupom do kurzu a príčina je na strane Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ povinnosť problém okamžite odstrániť. Ak by sa mu to nepodarilo odstrániť do 72 hodín, je povinný zabezpečiť iné formy distribúcie obsahu kurzu k Užívateľovi.

V prípade, že Užívateľ nie je spokojný s obsahom kurzu, má na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa uhradenia platby za prístup do obsahu kurzu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy Užívateľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy odoslaním žiadosti na odstúpenie od zmluvy a faktúry poštou na adresu Prevádzkovateľa (Martin Vančo – Kurzona, J. Halašu 14, 911 08 Trenčín) Vo formulári na odstúpenie od zmluvy Užívateľ uvedie aj IBAN, kam má byť vrátená platba.

Prevádzkovateľ vráti platbu Užívateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada platby bude uskutočnená prevodom na účet, ktorý Užívateľ uvedie vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ Užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Užívateľ má právo vybrať si, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Okrem toho má Užívateľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

Možnosti publikovania obsahu

Užívateľ môže publikovať recenziu kurzu, do ktorého získal prístup, alebo zapájať sa do diskusie v rámci kurzu.

Tento portál je verejne dostupný. V prípade uvedenia užívateľského obsahu nemožno predpokladať zachovanie dôvernosti informácií. Dôverné informácie odporúčame neuvádzať.

Užívateľ nesmie publikovať obsah, ktorý je urážlivý, vulgárny, nepravdivý alebo porušuje zákony SR či dobré mravy.

Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť recenziu Užívateľa alebo vymazať jeho komentár v diskusii, ak je v rozpore s týmito VOP.

 

Autorské práva

Užívateľ berie na vedomie, že akýkoľvek užívateľský obsah uvedený a/alebo prejednávaný na tomto portáli môže byt predmetom patentov, autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Iné ako osobné využívanie obsahu kurzu je porušením práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo tretích osôb.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť prístup do kurzu Užívateľovi, ktorý porušuje autorské práva bez nároku na vrátenie peňazí.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov výlučne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Užívateľ dáva súhlas na spracovanie a využívanie jeho osobných údajov potvrdením príslušného poľa „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ v objednávke.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a email.

Predávajúci zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje užívateľov Lektorovi kurzu, do ktorého si Užívateľ zakúpil prístup. Žiadnym ďalším osobám už Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa poskytnúť nemôže.

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ zabezpečí na základe písomnej žiadosti Užívateľa opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou na email info@kurzona.sk  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu.

Užívateľ stránky je povinný uviesť iba pravdivé a úplné údaje.

Užívateľ stránky sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje. Užívateľ stránky sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a tretia osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

Dotknutá osoba – Užívateľ má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobitné údaje, môže požiadať o ich vrátanie,
  7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Užívateľa.

 

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže VOP kedykoľvek zmeniť. Zmenené VOP nadobudnú účinnosť uverejnením na tomto portáli. Ak bude Užívateľ aj naďalej po takomto zverejnení tento portál navštevovať a používať, bude sa mať za to, že s príslušnými zmenami súhlasí. Odporúčame, aby Užívatelia pravidelne sledovali platnosť všetkých podmienok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia túto stránku alebo jej obsah prestať prevádzkovať alebo zmeniť či aktualizovať. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1.4.2018.