Video kurzy vs prezenčné kurzy (veľký prieskum)

video kurzy statistiky

Video kurzy sú obľúbenou formou vzdelávania. V porovnaní s klasickými prezenčnými kurzami (to sú také, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť účastníka kurzu a lektora), sa dá online kurz absolvovať aj cez internet. Môže mať formu videonahrávky, webináru, či interaktívneho online kurzu, ktorý si vyžaduje nejakú aktivitu. Taktiež zvyčajne býva lacnejší a časovo či fyzicky dostupnejší. Na druhej strane mnohým môže chýbať osobný kontakt a bezprostrednosť.

Urobili sme prieskum, v ktorom sme zisťovali popularitu online kurzov v porovnaní s prezenčnými kurzami. Prieskum nie je robený na reprezentatívnej vzorke. Zapojilo sa doňho 98 respondentov, bol robený internetovou formou a medzi respondentmi prevládali takí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a vek do 34 rokov. Ide teda o ľudí, ktorí majú vo všeobecnosti väčší záujem o online vzdelávanie, pretože ich digitálne zručnosti sú na vyššej úrovni a častejšie používajú internet. Ale napriek tomu sme zistili niekoľko zaujímavých záverov.

Napríklad z prieskumu je vidieť preferencia prezenčných kurzov pred online kurzami. Kým online kurz pred prezenčným kurzom preferuje len 16 % respondentov, prezenčný kurz pred online kurzom až 46 %. 37 % považuje tieto dve možnosti za rovnocenné. Taktiež kým asi 60 % respondentov absolvovalo aspoň jeden prezenčný kurz v posledných troch rokoch, online kurz len necelá polovica.

Tiež to vyzerá tak, že väčšinu kurzov, ktoré absolvujeme, či už prezenčne alebo na internete, nám zaplatí firma, prípadne nejaký tretí subjekt, ako je Úrad práce.

Ďalší zaujímavý záver je, že viac respondentov by si kúpilo online kurz v slovenčine (67 %) ako v cudzom svetovom jazyku (56 %). Je to logické vzhľadom k tomu, že nie každý ovláda svetový jazyk na takej úrovni, aby sa mohol v ňom vzdelávať. Napriek tomu však v posledných troch rokoch prevládali medzi respondentmi kúpy online kurzov v cudzom jazyku (20 % oproti 16 % v slovenčine). Vysvetlením môže byť slabšia ponuka kurzov v slovenčine. To znamená, že ak by na trhu existovalo viac online kurzov v slovenčine, zrejme by o ne bol záujem. Zhruba 11 percent respondentov odmietlo online kurzy úplne.

Napokon sme boli zvedaví aj na to, či respondenti poznajú nejaké platformy s online kurzami. Na Slovensku sú to Kurzona, Learn2Code či Truniversity. V zahraničí sú najobľúbenejšie Udemy, Lynda, Skillshare, MasterClass, Coursera či edX. Ukázalo sa, že poznateľnosť týchto platforiem je pomerne nízka (30 % slovenské a 40 % zahraničné), ale vyššia v porovnaní s tým, koľko respondentov tieto platformy aj reálne využíva.